Privacyverklaring

Thuisverpleging Anne-Marie hecht veel waarde aan uw privacy! We doen er dan ook alles om hier zo veilig mogelijk mee om te gaan. Dit document dient om u een inzicht te geven in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en hoe wij hier mee omgaan. Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden.

Algemeen
Indien u gebruik maakt van onze thuisverplegingsdiensten zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. De rechtmatigheid van de verwerking, de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 11 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

Verwerken van persoonsgegevens
Thuisverpleging Anne-Marie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van onze partners. In dit laatste geval is onze partner verantwoordelijk voor de verwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens
Houd er rekening mee dat het beantwoorden van uw vragen, het afsluiten van een overeenkomst en de levering van onze diensten geweigerd kan worden indien u uw gegevens niet aan ons bezorgt.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, het invullen van uw gezondheidsdossier of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Dit wordt omschreven in ons cookiebeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Verwerking van uw persoonsgegevens door onze partners
Wij verwerken persoonsgegevens in opdracht van onze partner, uw mutualiteit, namelijk de persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van de facturatie van de door ons geleverde diensten. Hiervoor vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming alvorens we doorgaan met de dienstverlening.

De verwerkingen gebeuren op grond van een verwerkersovereenkomst met deze partner. Indien wij persoonsgegevens verzamelen namens hen waarborgen zij de correcte verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn
In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
• Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw persoonsgegevens bij aanmelding, evenals het
treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

• Het beantwoorden van uw vragen per e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website;
• Het leveren van onze dienstverlening;
• Het beheer van onze patiëntenadministratie.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze wettelijke verplichting o.m. in het geval van volgende doeleinden:
• Het inlezen van de identiteitskaart ter unieke identificatie van de patiënt;

• Het opstellen en updaten van een persoonlijk patiëntendossier;

• Het bijhouden van en het toedienen van medicatie op basis van een medicatielijst.

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:
• Het bijhouden van uw patiëntendossier;

• Toegang verlenen aan uw naaste familie in uw patiëntendossier;
• Het doorgeven van uw gegevens ter facturatie aan uw mutualiteit.

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor de klant of partner verantwoordelijk is
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze partner, gaan wij enkel over tot de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van de verwerkingsovereenkomst en/of de schriftelijke opdracht van de partner. Wij hebben tevens de toestemming van de partner om voor de uitvoering van onze opdracht beroep te doen op onderaannemers (zgn. “subverwerkers”). Gelieve contact met ons op te nemen indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens die aan onze partner verstrekt worden.
Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring
Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren. Indien u geen e-mailadres heeft, zullen we telefonisch contact opnemen.

Vertrouwelijkheid
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of indien van de gegevens meegedeeld worden aan onze externe technische dienstverleners en/of subverwerkers om de levering van onze producten en/of diensten toe te laten.

Intrekking van uw toestemming
De toestemming de u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten. Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.
De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar nadat u niet langer patiënt bij ons bent/ onze contractuele relatie beëindigd werd. Persoonsgegevens worden ook bijgehouden volgend de wettelijk bepaalde termijnen.
De persoonsgegevens die wij in opdracht van de klant/derde verwerken, worden na het verrichten van de opdracht verwijderd. Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.
De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard.
De persoonsgegevens die wij ten behoeve van onze klant of partner verwerken, worden na afloop van onze verwerkingsdiensten gewist of aan onze klant of partner terugbezorgd. Bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

Uw rechten
Recht van inzage
U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar
U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten
U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken. Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.
De uitoefening van één van deze rechten ten aanzien van ons, houdt niet de uitoefening van dit recht ten aanzien van onze klant of partner in of andersom. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen ten aanzien van zowel ons als onze klant of partner, dient u uw verzoek aan ons beiden te richten.

Veiligheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten
Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring
Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen

Contact
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, kan u contact met opnemen: Belbo BVBA – Naamsevest 46, 3800 Sint-Truiden – 0474 06 66 66 – info@belbobvba.be